Cavia oppas Drenthe, gevestigd aan Plattenkamp 40, 9412 BA Beilen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://caviaoppasdrenthe.nl

+31611110132

Cavia oppas Drenthe is de Functionaris Gegevensbescherming van Cavia oppas Drenthe te bereiken via de bovenstaande gegevens. 

Hoe Cavia oppas Drenthe persoonsgegevens beveiligd
Cavia oppas Drenthe neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons.

Persoonsgegevens die Cavia oppas Drenthe verwerkt
Cavia oppas Drenthe verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij (kunnen) verwerken:
Voor- en achternaam
Geslacht
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres

Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch:
Locatiegegevens
Bankrekeningnummer

Met welk doel en op basis van welke grondslag Cavia oppas Drenthe persoonsgegevens verwerkt
Cavia oppas Drenthe verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen.
Het afhandelen van jouw betaling.
Verzenden van onze informatie.
Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening of juiste communicatie uit te kunnen voeren.
Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.

Cavia oppas Drenthe verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn.
Toestemming
De betrokkene heeft toestemmingen gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden.
Overeenkomst
De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen.
Wettelijke verplichting
De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust.
Vitaal belang
De verwerking is noodzakelijk om de vitale belangen van de betrokkene of van een ander natuurlijke persoon te beschermen.
Gerechtvaardigd belang
De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of van een derde, behalve wanneer de belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden van de betrokkenen die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen, met name wanneer de betrokkene een kind is.

Geautomatiseerde besluitvorming
Cavia oppas Drenthe maakt geen gebruik en verwerking van geautomatiseerde besluiten.

Hoe lang Cavia oppas Drenthe persoonsgegevens bewaard
Cavia oppas Drenthe bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de genoemde (categorieën) van persoonsgegevens voor maximaal 4 jaren.

Delen van persoonsgegevens met derden
Cavia oppas Drenthe verkoopt jouw gegevens niet en deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden alleen als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Cavia oppas Drenthe blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Cavia oppas Drenthe jouw persoonsgegevens alleen aan andere derden met jouw nadrukkelijke toestemming.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die Cavia oppas Drenthe gebruikt
Cavia oppas Drenthe gebruikt alleen technische en functionele cookies voor het goed te laten werken van deze website.
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Cavia oppas Drenthe en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Cavia oppas Drenthe wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.